10 xe xấu nhất năm 2014

10 xe xấu nhất năm 2014

Car Insurance và Cars.com đã phối hợp tổ chức đánh giá và dựa trên cuộc khảo sát hơn 2.000 người để chọn ra 10 mẫu xe mới hoặc được thiết kế lại xấu nhất trong năm 2014