Thu hồi xe lỗi ở Việt Nam hiệu quả thấp do đâu?

Thu hồi xe lỗi ở Việt Nam hiệu quả thấp do đâu?

Trong báo cáo tổng kết các chiến dịch thu hồi xe gửi tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, không có bất kỳ một chương trình nào đạt đủ 100% số lượng xe đến kiểm tra theo danh sách công bố trước đó.